สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 274,458.81377,628.00-37.6 %0.058,951.0721,038.4164.3 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60529.9582.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 134,563.13141,565.00-5.2 %0.029,392.8212,607.8157.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 87,325.96143,296.00-64.1 %0.029,857.113,212.3489.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 62,691.61103,564.00-65.2 %0.06,596.0011,292.59-71.2 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 31,784.9238,518.00-21.2 %0.06,806.535,439.4720.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)45,794.6725,141.0045.1 %5.07,978.606,290.4521.2 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 95,996.9032,000.0066.7 %5.09,436.212,289.8575.7 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 1,012,984.3096,567.0090.5 %5.021,057.626,002.2571.5 %5.0
กองวินัย(วน.) 18,315.8410,033.0045.2 %5.02,403.38560.5676.7 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 22,955.9117,015.0025.9 %5.02,840.36481.4283.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 163,465.1645,060.0029.0 %5.011,288.3312,422.88-10.1 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,570,184.802,292,285.0035.8 %5.02,526.624,267.34-68.9 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 433,544.03370,784.0014.5 %5.01,910.646,523.59-241.4 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,655.17460.8672.2 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36769.7984.0 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,403.741,404.1378.1 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)15,464.953,887.0074.9 %5.01,034.591,726.34-66.9 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 43,030.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.59,012.676,379.9129.2 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 65,089.01164,000.00-152.0 %0.07,565.735,967.3521.1 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 32,310.3719,000.0041.2 %5.05,216.422,217.9157.5 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,147.021,740.7658.0 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 16,121.3919,519.00-21.1 %0.03,447.262,873.2216.7 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0776.521,252.61-61.3 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)30,136.2030,725.00-2.0 %0.05,343.49666.1687.5 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 107,166.1898,000.008.6 %4.013,858.955,123.2963.0 %5.0
กองกฎหมาย13,631.210.00100.0 %5.02,348.76836.6664.4 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 43,261.5529,421.0032.0 %5.04,533.64900.6880.1 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,338.24506.4162.2 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,184.89379.8682.6 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 23,677.6112,781.0046.0 %5.03,381.553,354.240.8 %0.5
กองตำรวจสื่อสาร69,204.09141,370.11-104.3 %0.022,178.283,487.6784.3 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร47,253.2169,556.00-47.2 %0.07,928.57967.8187.8 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.52,236.0036,826.0029.5 %5.012,058.271,046.6891.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 125,925.2529,942.00-15.5 %0.04,139.582,202.8646.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 224,749.2521,000.0015.1 %5.02,660.623,299.71-24.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 317,744.154,939.0072.2 %5.01,654.513,292.32-99.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 420,977.7517,712.0015.6 %5.01,444.034,945.24-242.5 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 523,353.8512,343.0247.1 %5.03,369.001,962.6641.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 620,250.3912,335.2339.1 %5.02,565.062,463.524.0 %2.0
กองบังคับการตำรวจจราจร57,929.32163,000.00-181.4 %0.020,005.8073,550.00-267.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง30,300.0645,138.00-49.0 %0.05,818.426,989.65-20.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 219,939.4819,551.001.9 %0.52,231.234,147.34-85.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,370.884,181.00-24.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 724,590.6418,742.6523.8 %5.04,524.655,255.15-16.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 822,184.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,487.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 925,579.7537,068.00-44.9 %0.03,026.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจน้ำ123,358.6592,947.2424.7 %5.048,095.87200,468.73-316.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)39,328.5352,720.02-34.1 %0.010,596.757,786.5326.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ78,728.1597,663.57-24.1 %0.010,411.109,766.156.2 %3.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1109,286.7963,566.8041.8 %5.029,168.2719,932.9331.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 227,551.774,773.0082.7 %5.07,410.395,387.2027.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 325,623.6758,910.00-129.9 %0.03,381.558,385.18-148.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 8,399.900.00100.0 %5.01,262.331,535.93-21.7 %0.0
กองบังคับการปราบปราม32,899.14161,806.00-391.8 %0.05,128.5020,391.51-297.6 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค28,838.4439,447.81-36.8 %0.06,830.873,439.0549.7 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25,890.0226,771.00-3.4 %0.04,676.2612,846.58-174.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี26,294.5522,735.9413.5 %5.05,405.077,738.53-43.2 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ43,706.4545,330.00-3.7 %0.020,731.331,593.2592.3 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 80,427.4440,287.1249.9 %5.012,679.418,867.1630.1 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ28,060.7017,239.6038.6 %5.04,855.393,377.4730.4 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี39,463.6817,764.0055.0 %5.02,451.87686.6972.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.60,180.4798,151.13-63.1 %0.02,677.1538,284.38-1,330.0 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ97,812.82182,298.47-86.4 %0.036,083.9471,407.33-97.9 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.4914,389.10-56.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.58,041.1570,056.00-20.7 %0.09,882.566,464.0434.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว27,386.3323,000.0016.0 %5.05,937.9510,486.43-76.6 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,813.209,472.0031.4 %5.01,545.03609.7860.5 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,927.382,084.95-8.2 %0.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,665.981,107.8633.5 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,665.983,138.1114.4 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง36,796.8759,201.00-60.9 %0.0226,773.801,191.0199.5 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03991.6135.8 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,328.083,411.39-2.5 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.901,001.0641.5 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.601,447.8065.4 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.18,632.2023,165.00-24.3 %0.03,422.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,271.92593.3853.3 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.34,381.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,173.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.27,924.186,087.2078.2 %5.06,213.5011,017.01-77.3 %0.0
บก.ตชด.ภาค 168,936.8869,132.00-0.3 %0.02,369.082,998.75-26.6 %0.0
บก.ตชด.ภาค 251,470.1436,099.4729.9 %5.03,811.131,442.9562.1 %5.0
บก.ตชด.ภาค 335,471.6530,464.9114.1 %5.073,418.843,932.6594.6 %5.0
บก.ตชด.ภาค 430,186.0320,308.6232.7 %5.05,061.064,190.5017.2 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.60,587.5433,854.0044.1 %5.05,913.2222,352.80-278.0 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.38,749.0919,425.0049.9 %5.07,169.853,555.5150.4 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.49,866.0420,092.7159.7 %5.011,433.3511,456.18-0.2 %0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี34,265.3530,706.9010.4 %5.03,757.31309.3791.8 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,727.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5295.37162.4745.0 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง42,511.3683,475.00-96.4 %0.03,134.99781.2275.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 134,189.1540,232.00-17.7 %0.012,749.62197.7398.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1024,008.1736,366.00-51.5 %0.095,019.56362.2599.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 219,580.3258,141.89-196.9 %0.025,414.242,372.0190.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 365,075.6124,615.0062.2 %5.029,595.66620.0097.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4186,540.1420,986.0088.7 %5.074,650.09540.7999.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 527,647.9715,589.0443.6 %5.07,995.98740.5090.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 29,305.2219,360.0033.9 %5.09,661.6781.2299.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 710,715.8512,896.00-20.3 %0.043,507.94202.6399.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 816,784.0727,463.28-63.6 %0.050,307.761,641.4796.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,452.7712,618.00-10.2 %0.05,722.20774.3886.5 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน53,772.6156,880.00-5.8 %0.02,684.421,040.4361.2 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,891.25637.0093.6 %5.0846.64260.0669.3 %5.0
รวม 8,598,379 6,583,048 23.44 % 1,330,211 787,155 40.82 %