กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว115,420.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,867.44519.4191.1 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 5,867 519 91.15 %