กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ99,767.0956,006.0043.9 %5.05,173.321,391.3173.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,962.053,047.20-55.3 %0.02,717.21146.9294.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,748.074,784.00-27.6 %0.0380.32169.2755.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี4,110.052,449.0040.4 %5.0539.39329.6538.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4,061.4111,143.50-174.4 %0.02,478.72409.0083.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น6,116.139,788.33-60.0 %0.02,788.40593.6978.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย7,551.407,640.21-1.2 %0.01,116.01201.3282.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,570.486,389.00-78.9 %0.02,622.98227.5691.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,497.096,487.20-159.8 %0.02,747.71188.4593.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ4,286.656,996.00-63.2 %0.0884.230.9599.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่4,325.295,035.59-16.4 %0.03,464.26344.1590.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)9,027.538,319.007.8 %3.5917.39198.0078.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี17,003.6717,069.25-0.4 %0.02,117.76190.0091.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี10,324.2216,169.00-56.6 %0.01,746.08459.3573.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง14,918.9430,694.62-105.7 %0.02,064.83253.8587.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี19,935.6713,310.9633.2 %5.01,451.46216.4585.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี22,817.6618,810.5917.6 %5.01,525.32311.9979.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี22,286.8629,544.00-32.6 %0.01,163.51490.4257.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี22,669.3024,030.00-6.0 %0.01,195.78305.0374.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี20,340.7721,675.00-6.6 %0.01,039.29497.1652.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี28,821.0415,011.0047.9 %5.01,216.37427.5064.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,781.372,699.01-51.5 %0.0638.08237.5062.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง22,440.5817,217.0023.3 %5.01,184.79220.1181.4 %5.0
รวม 354,363 334,315 5.66 % 41,173 7,810 81.03 %