สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 134,451.53142,691.00-6.1 %0.06,470.891,266.0080.4 %5.0
รวม 134,452 142,691 -6.13 % 6,471 1,266 80.44 %