กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 141,559.91127,188.0010.2 %5.06,008.14813.5186.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี7,067.706,438.168.9 %4.02,469.90481.2480.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)7,391.017,371.710.3 %0.52,280.07570.0075.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี7,036.636,337.349.9 %4.52,225.282,774.95-24.7 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,180.634,652.0010.2 %5.01,762.56481.4272.7 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร7,726.817,252.366.1 %3.01,945.00393.3079.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง6,039.225,582.807.6 %3.52,207.52342.0084.5 %5.0
รวม 182,002 164,822 9.44 % 18,898 5,856 69.01 %