กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 199,401.19145,198.7727.2 %5.06,645.98721.3189.1 %5.0
รวม 199,401 145,199 27.18 % 6,646 721 89.15 %