กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง271,264.28371,932.00-37.1 %0.07,849.752,928.4362.7 %5.0
รวม 271,264 371,932 -37.11 % 7,850 2,928 62.69 %