กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ25,598.55ประเมินไม่ได้0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)307,283.88305,905.000.4 %0.59,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)757,878.63480,521.7536.6 %5.023,298.6119,583.7015.9 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )359,665.3890,804.0074.8 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)163,480.45165,588.80-1.3 %0.07,224.423,202.4555.7 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)127,983.5662,609.0051.1 %5.05,642.32945.0083.3 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)26,192.4925,004.004.5 %2.01,541.821,004.0034.9 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)130,039.41100,251.0022.9 %5.06,242.641,795.5571.2 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)547,531.13341,169.9137.7 %5.011,821.9223,101.85-95.4 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,788,687.10219,938.0087.7 %5.09,728.884,414.9054.6 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)145,221.44100,719.0030.6 %5.06,771.057,635.80-12.8 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)359,770.78421,740.00-17.2 %0.013,939.094,327.6069.0 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)169,049.7585,246.0049.6 %5.06,627.223,738.5043.6 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,209,960.401,063,920.1012.1 %5.028,610.8226,878.556.1 %3.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)146,204.94106,683.0027.0 %5.06,236.393,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)305,994.38333,764.00-9.1 %0.05,706.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,822,955.801,334,709.6026.8 %5.037,406.6911,830.2568.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,802,241.502,881,673.3050.3 %5.0110,463.594,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)333,364.09184,347.0044.7 %5.013,433.986,648.8550.5 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)776,827.19552,433.0028.9 %5.014,273.558,621.9039.6 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39925,760.50756,121.0618.3 %5.016,915.104,534.2073.2 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)513,866.13735,681.94-43.2 %0.020,957.7417,178.9518.0 %5.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)872,517.38479,128.8445.1 %5.016,351.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)125,727.1635,779.0071.5 %5.05,314.02617.5088.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)103,739.7214,765.0085.8 %5.05,235.86198.0096.2 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)100,435.8446,720.0053.5 %5.05,142.062,641.8048.6 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)914,054.00692,254.0024.3 %5.017,539.1215,082.7514.0 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)400,950.16228,758.0042.9 %5.07,251.016,527.0010.0 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,429,836.80838,395.1941.4 %5.025,443.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.357,275.56309,296.8113.4 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,310,726.401,451,830.40-10.8 %0.07,653.347,364.603.8 %1.5
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,218,133.90865,489.6928.9 %5.03,465.523,269.505.7 %2.5
กสษ.1 กส.ทบ.112,190.6135,526.0068.3 %5.02,439.742,081.0014.7 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.96,634.4332,038.7466.8 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.41,384.2933,005.0020.2 %5.01,314.37332.5074.7 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)651,747.19416,386.5036.1 %5.012,238.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)11,429,584.001,062,624.1090.7 %5.061,554.7815,479.4074.9 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)209,527.3633,957.6983.8 %5.03,842.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)859,846.06161,888.6981.2 %5.016,709.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท211,566.88232,767.00-10.0 %0.07,623.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1748,429.25364,948.4751.2 %5.014,289.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.157,901.0283,609.0147.0 %5.03,419.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.32,773.4223,320.4628.8 %5.06,144.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.175,197.2363,890.0063.5 %5.04,181.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1312,043.22165,799.3046.9 %5.08,757.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2434,572.09343,677.4120.9 %5.07,741.877,063.308.8 %4.0
บชร.3920,367.94343,586.9762.7 %5.015,830.0419,133.60-20.9 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)76,263.1129,658.5061.1 %5.01,574.101,305.0017.1 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.54,420.9510,154.0281.3 %5.01,208.421,375.00-13.8 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.43,825.664,945.4988.7 %5.01,146.520.00100.0 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)1,036,458.80497,437.0052.0 %5.015,955.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)194,670.1164,370.0066.9 %5.06,652.272,506.5562.3 %5.0
พล.ร.11815,245.75165,009.0079.8 %5.016,599.995,696.0565.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)593,859.38233,927.8460.6 %5.012,239.1410,352.3015.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.597,523.44379,916.7236.4 %5.08,467.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.112,600.7555,498.0050.7 %5.02,484.120.00100.0 %5.0
พัน.สท.43,717.0521,228.8851.4 %5.06,145.63811.1586.8 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)949,472.94356,770.0062.4 %5.017,636.9415,805.1010.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)450,172.53105,776.0076.5 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31761,940.31478,046.9737.3 %5.013,324.164,849.6063.6 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)825,960.38459,890.9444.3 %5.015,631.468,060.8048.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36706,810.56680,870.383.7 %1.512,261.2813,560.60-10.6 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )437,697.38153,359.0065.0 %5.08,230.226,928.3515.8 %5.0
มทบ.11 และ นขต.504,290.41358,452.1628.9 %5.09,639.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)509,130.50221,573.9256.5 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15253,868.38102,925.3959.5 %5.04,468.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)369,865.1986,670.3076.6 %5.05,532.782,488.2055.0 %5.0
มทบ.221,009,546.30389,895.0661.4 %5.020,053.2610,665.0046.8 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)668,402.311,455,100.00-117.7 %0.012,529.036,236.4050.2 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)386,577.47120,125.6168.9 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )346,833.06124,001.0064.2 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)469,818.75164,610.0665.0 %5.09,554.053,564.6562.7 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)269,467.25117,806.4056.3 %5.05,222.273,250.5037.8 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)363,808.13143,234.4160.6 %5.07,149.062,171.8569.6 %5.0
มทบ.310656,673.8166,291.5589.9 %5.012,096.018,488.9529.8 %5.0
มทบ.32368,490.81194,449.0047.2 %5.06,979.936,178.6011.5 %5.0
มทบ.34378,507.28155,824.0058.8 %5.08,129.093,826.4552.9 %5.0
มทบ.35426,363.13289,246.3432.2 %5.08,407.276,622.4521.2 %5.0
มทบ.37328,155.2297,307.3970.3 %5.06,290.341,633.5574.0 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.281,753.5070,688.0074.9 %5.05,421.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)132,975.9144,907.4366.2 %5.02,364.001,063.2555.0 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)274,411.7287,538.0068.1 %5.05,525.304,539.1517.8 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)354,519.0680,184.4377.4 %5.06,636.012,354.7064.5 %5.0
ร.31 รอ.949,134.50541,206.0043.0 %5.018,497.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)158,893.3839,845.0074.9 %5.08,386.091,212.3085.5 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)260,524.09125,593.0051.8 %5.04,850.068,568.90-76.7 %0.0
รพ.ของ ทภ.1345,258.66288,878.0016.3 %5.01,022.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.123,788.2570,604.0143.0 %5.0543.01384.5029.2 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.46,036.4339,146.4215.0 %5.02,620.13683.0573.9 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.92,898.03147,340.91-58.6 %0.02,273.533,866.00-70.0 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.54,126.6750,696.006.3 %3.02,867.152,700.005.8 %2.5
รร.ส.สส.76,197.9971,465.006.2 %3.03,140.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,354,805.902,894,251.00-113.6 %0.06,638.0113,846.00-108.6 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)486,394.44501,410.38-3.1 %0.03,336.652,366.0029.1 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)114,106.0988,321.9322.6 %5.04,205.413,744.4011.0 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก83,237.54151,199.00-81.6 %0.02,456.46496.7579.8 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)234,500.00189,956.0019.0 %5.06,246.501,699.9072.8 %5.0
ศสท.กส.ทบ.148,094.3375,044.3849.3 %5.08,061.3569,693.55-764.5 %0.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 998,468.75427,843.0957.2 %5.038,393.6511,802.6069.3 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)546,308.00307,266.0043.8 %5.021,570.6213,431.6537.7 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)82,111.5537,041.0054.9 %5.07,514.151,467.7580.5 %5.0
รวม 62,156,104 32,823,068 47.19 % 881,678 548,142 0.00 %