กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 151,541.73111,207.9026.6 %5.05,936.23978.1683.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่135,079.1991,000.0032.6 %5.04,517.521,092.7075.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน38,349.2831,013.0019.1 %5.02,647.03969.1063.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น125,379.1474,132.0040.9 %5.03,314.81510.3084.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี119,543.4424,925.0079.1 %5.01,647.91686.8558.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา93,749.1446,229.0050.7 %5.01,868.12404.2778.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี59,175.2931,460.0046.8 %5.02,178.69271.1187.6 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี762,711.00927,000.00-21.5 %0.04,530.313,092.8131.7 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่87,313.5475,260.0013.8 %5.04,187.57195.2095.3 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี155,485.70203,880.00-31.1 %0.01,634.03699.9357.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี170,647.22226,011.00-32.4 %0.01,492.95761.8849.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี182,560.27383,951.00-110.3 %0.02,115.731,792.1115.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง150,907.70188,439.00-24.9 %0.02,599.62636.0675.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี182,441.7070,280.7661.5 %5.02,638.23491.1781.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี226,581.42224,610.000.9 %0.52,664.63816.3469.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี156,066.33289,023.00-85.2 %0.03,680.76339.5690.8 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,226,138.102,275,053.00-85.5 %0.09,530.40935.9090.2 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง45,060.9423,850.0047.1 %5.01,752.49215.1087.7 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน862,987.75788,000.008.7 %4.05,092.191,191.5576.6 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์188,869.88293,458.00-55.4 %0.01,491.131,827.80-22.6 %0.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี24,324.5016,481.0032.2 %5.01,338.10171.5687.2 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา304,478.38555,598.00-82.5 %0.01,977.28332.3683.2 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา84,345.2861,000.0027.7 %5.0420.8266.6084.2 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ364,766.66360,650.001.1 %0.54,255.24440.3189.7 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง127,759.58150,732.13-18.0 %0.0518.98363.8529.9 %5.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,369,435.50945,000.0031.0 %5.03,990.86586.5985.3 %5.0
รวม 7,395,699 8,468,244 -14.50 % 78,022 19,869 74.53 %