กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 341,876.16295,342.0013.6 %5.014,156.245,425.4761.7 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง10,750.0157,621.00-436.0 %0.02,956.43900.5569.5 %5.0
รวม 352,626 352,963 -0.10 % 17,113 6,326 63.03 %