กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์944,554.001,106,000.00-17.1 %0.08,338.021,796.6778.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย34,993.6020,170.1442.4 %5.012,640.88190.0098.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต28,928.7214,045.7351.4 %5.01,040.58308.0570.4 %5.0
รวม 1,008,476 1,140,216 -13.06 % 22,019 2,295 89.58 %