กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 178,024.19110,000.0038.2 %5.05,545.401,297.6076.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์176,036.59105,148.8140.3 %5.03,613.38456.7587.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์66,482.0247,181.0029.0 %5.01,565.73787.5749.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์151,560.66111,939.0026.1 %5.03,962.701,347.3966.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์149,205.5673,951.0050.4 %5.02,694.24531.9580.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์78,342.2656,601.0027.8 %5.03,222.80703.9478.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์159,582.9594,895.0040.5 %5.01,642.48604.8563.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์91,347.3563,094.0130.9 %5.02,482.271,277.7148.5 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์229,854.33163,880.0028.7 %5.06,282.341,036.7583.5 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์101,441.1570,214.0030.8 %5.01,185.57419.9064.6 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา623,783.63530,188.0015.0 %5.04,548.611,038.5477.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง277,042.34174,673.6937.0 %5.06,455.60553.9091.4 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์281,741.75104,036.0063.1 %5.04,605.061,257.8772.7 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์234,300.63152,187.9835.0 %5.02,160.95952.1155.9 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา457,775.31364,847.0020.3 %5.08,510.471,330.3484.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์119,019.1985,248.0028.4 %5.04,860.11215.7595.6 %5.0
สถาบันราชานุกูล175,338.0984,911.0051.6 %5.02,265.56435.8880.8 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25,724.4818,826.0026.8 %5.01,998.24131.5193.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,147.4493.2791.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,166.8614,811.0018.5 %5.02,925.40180.5593.8 %5.0
รวม 3,594,769 2,426,633 32.50 % 71,674 14,654 79.55 %