สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 260,606.00346,231.00-32.9 %0.058,951.0720,919.9464.5 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60635.7378.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 127,771.29148,004.00-15.8 %0.029,392.8215,312.1347.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 81,895.75139,572.00-70.4 %0.029,857.112,720.3990.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 59,527.3795,235.00-60.0 %0.06,596.0011,231.59-70.3 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 30,691.9337,040.00-20.7 %0.06,806.536,110.6510.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)42,971.1327,211.0036.7 %5.07,978.606,354.5320.4 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 97,053.7086,000.0011.4 %5.010,364.792,966.8871.4 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 962,878.3183,794.0091.3 %5.021,057.627,864.3062.7 %5.0
กองวินัย(วน.) 19,777.779,230.0053.3 %5.02,555.10697.5272.7 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,604.2219,942.003.2 %1.52,840.36466.2683.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 160,261.8740,920.0032.1 %5.011,288.3312,729.55-12.8 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,469,176.502,156,576.0037.8 %5.02,619.234,341.86-65.8 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 415,531.19387,006.006.9 %3.01,910.649,403.03-392.1 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,700.11382.9877.5 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,201.9375.1 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,403.741,513.7776.4 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)14,558.573,706.0074.5 %5.01,032.401,899.43-84.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 39,492.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.59,012.675,856.0235.0 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 60,098.93158,000.00-162.9 %0.07,565.735,596.1826.0 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 30,338.6917,000.0044.0 %5.05,216.422,363.2254.7 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,147.021,612.9761.1 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,989.8618,128.00-13.4 %0.03,447.263,010.7212.7 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0776.521,260.65-62.3 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)30,743.1029,601.003.7 %1.55,343.49806.7284.9 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 101,757.1696,000.005.7 %2.513,858.954,630.9966.6 %5.0
กองกฎหมาย13,965.800.00100.0 %5.02,348.76849.6463.8 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 40,779.7528,476.0030.2 %5.04,533.64748.2183.5 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,310.93506.0461.4 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,184.89443.4779.7 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 22,483.2613,293.0040.9 %5.03,381.553,550.85-5.0 %0.0
กองตำรวจสื่อสาร65,711.14149,622.22-127.7 %0.022,178.283,803.1082.9 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร45,560.7969,065.00-51.6 %0.07,928.571,254.1784.2 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.51,729.8935,555.0031.3 %5.012,058.271,086.0091.0 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 124,616.7230,409.00-23.5 %0.04,139.581,914.4753.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 223,500.0718,000.0023.4 %5.02,660.623,252.53-22.2 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,848.544,759.4071.8 %5.01,654.512,602.03-57.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 419,038.4617,192.009.7 %4.51,444.034,227.73-192.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 522,223.8311,665.7447.5 %5.03,369.001,705.2949.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,492.7311,229.3742.4 %5.02,565.062,079.0718.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร93,850.43154,000.00-64.1 %0.038,331.5673,830.00-92.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,941.5239,761.00-37.4 %0.05,818.428,092.40-39.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,933.2717,606.007.0 %3.52,231.233,482.90-56.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,370.884,181.00-24.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 723,349.4718,021.5622.8 %5.04,524.656,852.19-51.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 821,866.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,706.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 924,288.6633,447.00-37.7 %0.03,026.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจน้ำ116,964.4991,235.6822.0 %5.048,095.87224,754.31-367.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)36,320.5748,106.70-32.5 %0.010,596.757,300.7831.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ81,293.0110,467.7087.1 %5.010,411.108,367.9519.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1103,259.4486,926.4215.8 %5.029,168.2717,383.0640.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 216,799.314,927.0070.7 %5.02,494.395,405.90-116.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 324,330.3751,831.00-113.0 %0.03,381.559,420.92-178.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 9,232.000.00100.0 %5.01,453.511,548.43-6.5 %0.0
กองบังคับการปราบปราม31,238.62195,226.00-525.0 %0.05,128.5019,855.22-287.2 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค27,382.8727,674.44-1.1 %0.06,835.494,036.4540.9 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม24,583.2723,595.004.0 %2.04,676.2611,856.19-153.5 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี24,967.3821,477.0814.0 %5.05,405.077,155.57-32.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ41,290.5844,278.00-7.2 %0.020,731.331,618.8092.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 71,969.2328,263.2360.7 %5.012,679.419,173.8927.6 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ26,644.2213,579.3249.0 %5.04,855.393,523.8727.4 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี36,448.9916,613.0054.4 %5.02,437.8891.6696.2 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.57,666.97102,420.50-77.6 %0.02,677.1538,080.08-1,322.4 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ92,875.89162,862.94-75.4 %0.036,083.9471,407.33-97.9 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6014,344.40-56.2 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.54,085.6967,281.00-24.4 %0.09,882.5656,955.45-476.3 %0.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว26,004.0621,000.0019.2 %5.05,937.959,711.43-63.5 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,113.079,052.0031.0 %5.01,545.03739.0652.2 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,927.381,726.3510.4 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,665.981,122.4532.6 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,665.982,606.6328.9 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง47,271.5860,334.00-27.6 %0.0395,925.281,073.9999.7 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.031,023.1133.8 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,628.512,445.1532.6 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.601,097.3673.7 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.18,723.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,422.684,024.87-17.6 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,271.92616,045.38-48,334.3 %0.0
บก.กฝ.บช.ตชด.31,144.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,692.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.26,514.766,087.2077.0 %5.06,213.509,226.74-48.5 %0.0
บก.ตชด.ภาค 166,231.1657,792.0012.7 %5.02,373.703,123.95-31.6 %0.0
บก.ตชด.ภาค 247,239.5345,553.793.6 %1.53,811.131,575.8558.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 335,239.1930,151.3714.4 %5.080,337.625,399.4093.3 %5.0
บก.ตชด.ภาค 427,655.7016,236.7741.3 %5.05,061.066,260.35-23.7 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.57,814.3431,001.0046.4 %5.05,885.9118,560.79-215.3 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.37,134.244,292.0088.4 %5.07,169.853,732.2947.9 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.48,031.2122,284.1353.6 %5.011,433.359,669.8815.4 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี42,729.7830,835.8327.8 %5.03,759.79319.8191.5 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,277.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5295.37112.3662.0 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง40,365.6779,130.00-96.0 %0.03,134.99580.8281.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 156,408.7440,896.0027.5 %5.022,238.13529.3797.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1022,335.4133,552.00-50.2 %0.085,478.33489.0099.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 218,728.0630,251.25-61.5 %0.026,652.842,413.6590.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 363,223.1925,103.0060.3 %5.030,145.641,060.0096.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4173,300.7224,797.0085.7 %5.073,746.80602.6999.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 525,862.5813,748.4646.8 %5.07,500.54882.0088.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 75,876.1519,664.0074.1 %5.028,404.74112.8699.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 710,269.3511,902.80-15.9 %0.043,507.94511.0398.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 821,137.0523,946.18-13.3 %0.0129,991.031,682.6898.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,026.1513,116.00-19.0 %0.05,749.72667.7688.4 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน51,545.7755,560.00-7.8 %0.02,684.421,351.7949.6 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,392.00514.0094.5 %5.0846.64300.7364.5 %5.0
รวม 8,366,152 6,254,864 25.24 % 1,621,843 1,479,413 8.78 %