สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน318,405.13239,000.0024.9 %5.06,783.561,982.1770.8 %5.0
รวม 318,405 239,000 24.94 % 6,784 1,982 70.78 %