กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว134,421.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,864.32797.6986.4 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 5,864 798 86.40 %