กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ104,908.6755,006.0047.6 %5.05,154.561,866.9663.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,966.453,133.60-59.4 %0.02,719.86180.6693.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,520.554,612.00-31.0 %0.0380.32209.4944.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,902.602,016.0048.3 %5.0539.39258.4052.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,948.5912,015.60-204.3 %0.02,478.72682.6072.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น5,744.879,105.04-58.5 %0.02,788.40418.1585.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย7,165.326,862.564.2 %2.01,208.28323.7373.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,311.225,505.32-66.3 %0.02,620.33246.1490.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,759.576,469.25-134.4 %0.02,763.59273.8490.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ4,070.295,833.00-43.3 %0.0884.2343.2995.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่4,001.014,744.45-18.6 %0.03,458.97224.7293.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)9,041.179,029.000.1 %0.5938.57340.5063.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี16,115.9016,110.060.0 %0.52,118.70300.0085.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,861.7815,240.01-54.5 %0.01,745.66527.9769.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง14,063.7233,949.87-141.4 %0.02,064.83384.4581.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี18,961.9313,576.8028.4 %5.01,451.89220.7584.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี21,516.1813,405.9337.7 %5.01,519.60395.1874.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี21,161.9727,415.00-29.5 %0.01,163.51606.9547.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี21,167.8924,809.00-17.2 %0.01,191.09405.1666.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี19,457.6223,107.00-18.8 %0.01,046.81427.6959.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี27,542.3421,228.0022.9 %5.01,224.31342.0072.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,818.572,880.48-58.4 %0.0676.11370.5045.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง20,897.3015,520.0025.7 %5.01,166.26351.5069.9 %5.0
รวม 346,906 331,574 4.42 % 41,304 9,401 77.24 %