สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี655,377.06390,900.0040.4 %5.07,702.801,595.8179.3 %5.0
รวม 655,377 390,900 40.35 % 7,703 1,596 79.28 %