กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 136,728.31121,640.0011.0 %5.06,008.14847.7285.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,814.666,607.063.0 %1.52,507.94787.1168.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)7,367.627,064.734.1 %2.02,280.07532.0076.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,205.205,747.387.4 %3.52,225.281,417.4036.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา4,897.304,976.00-1.6 %0.01,762.56293.1983.4 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร7,581.877,130.835.9 %2.52,511.34196.6592.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง6,021.018,419.52-39.8 %0.02,207.52323.0085.4 %5.0
รวม 175,616 161,586 7.99 % 19,503 4,397 77.45 %