สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ143,450.0978,000.0045.6 %5.07,408.89507.0093.2 %5.0
รวม 143,450 78,000 45.63 % 7,409 507 93.16 %