กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง453,571.31355,839.0021.5 %5.011,182.786,749.3239.6 %5.0
รวม 453,571 355,839 21.55 % 11,183 6,749 39.65 %