กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 357,312.44162,606.0054.5 %5.07,630.882,101.6572.5 %5.0
รวม 357,312 162,606 54.49 % 7,631 2,102 72.46 %