สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 153,161.4888,269.0042.4 %5.07,268.193,508.5351.7 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,700.053,127.0033.5 %5.0513.4336.0093.0 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)11,194.0319,640.00-75.5 %0.03,857.581,184.2869.3 %5.0
รวม 169,056 111,036 34.32 % 11,639 4,729 59.37 %