สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ189,574.66328,274.00-73.2 %0.08,643.92624.0792.8 %5.0
รวม 189,575 328,274 -73.16 % 8,644 624 92.78 %