กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ26,637.90ประเมินไม่ได้0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)305,242.13287,694.005.7 %2.59,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)748,638.13491,779.9734.3 %5.023,092.2519,583.7015.2 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )357,275.56224,767.0037.1 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)159,055.72165,717.09-4.2 %0.07,224.422,389.2566.9 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)127,133.1755,353.0056.5 %5.05,642.32793.8085.9 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)25,374.2527,175.00-7.1 %0.01,468.10970.5033.9 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)129,175.3699,990.0022.6 %5.06,242.641,814.5570.9 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)544,256.06323,573.3840.5 %5.011,828.9227,941.85-136.2 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,772,908.50221,999.0087.5 %5.09,728.884,277.2556.0 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)136,463.91109,666.0019.6 %5.06,771.057,635.80-12.8 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)357,590.72378,444.00-5.8 %0.013,939.094,203.1069.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)160,445.4599,258.0038.1 %5.06,649.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,201,479.601,037,397.0013.7 %5.028,579.5527,881.252.4 %1.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)137,568.44108,960.0020.8 %5.06,236.393,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)304,687.192,096,370.00-588.0 %0.05,720.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,816,755.101,358,882.4025.2 %5.037,429.2023,899.2536.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,764,340.502,790,638.5051.6 %5.0110,537.144,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)324,926.34169,012.0048.0 %5.013,433.986,648.8550.5 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)771,665.50532,041.0031.1 %5.014,273.688,845.0038.0 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39919,609.25750,210.7518.4 %5.016,915.104,534.2073.2 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)512,036.84791,078.56-54.5 %0.020,884.0223,792.90-13.9 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)860,999.00470,598.4445.3 %5.016,351.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)117,109.8033,806.0071.1 %5.05,314.02760.0085.7 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)132,747.7713,855.0089.6 %5.05,267.12513.0090.3 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)95,876.9760,962.0036.4 %5.05,142.062,653.5048.4 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)881,664.06619,758.0029.7 %5.017,031.306,707.0060.6 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)398,286.03235,005.0041.0 %5.07,251.014,298.5040.7 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,411,324.00744,640.3847.2 %5.025,450.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.356,080.66302,216.0015.1 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,220,627.301,502,365.50-23.1 %0.07,926.817,364.607.1 %3.5
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,218,819.30899,956.4426.2 %5.03,507.243,846.85-9.7 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.110,339.2830,445.7072.4 %5.02,439.742,188.5010.3 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.96,305.7432,278.0066.5 %5.07,704.831,838.2576.1 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.36,301.7435,648.001.8 %0.51,219.81332.5072.7 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)651,747.19420,004.5035.6 %5.012,238.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,798,015.10105,510.7794.1 %5.061,509.9419,038.3569.0 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)208,821.8833,957.6983.7 %5.03,842.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)859,846.06148,973.2582.7 %5.016,709.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท211,212.39232,767.00-10.2 %0.07,616.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1746,649.69360,442.4451.7 %5.014,303.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.157,719.7781,127.0048.6 %5.03,437.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.32,661.9523,933.2026.7 %5.06,144.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.174,033.1363,357.0063.6 %5.04,181.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1310,992.56173,305.0344.3 %5.08,757.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2433,093.94345,660.2820.2 %5.07,741.877,063.308.8 %4.0
บชร.3914,252.56603,799.1334.0 %5.015,830.0419,133.60-20.9 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)67,518.6732,281.5052.2 %5.01,411.931,305.007.6 %3.5
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.54,420.9510,424.5680.8 %5.01,208.42925.0023.5 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.43,378.465,976.9986.2 %5.01,146.520.00100.0 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)988,191.63478,492.0051.6 %5.015,156.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)192,683.69118,996.0038.2 %5.06,638.252,506.5562.2 %5.0
พล.ร.11815,245.75160,907.0080.3 %5.016,599.995,696.0565.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)593,312.38218,420.0663.2 %5.012,305.6810,352.3015.9 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.593,632.5692,622.9984.4 %5.08,582.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.112,548.7656,198.0150.1 %5.02,498.120.00100.0 %5.0
พัน.สท.43,568.3521,927.0049.7 %5.06,145.63811.1586.8 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)936,938.63350,996.0062.5 %5.017,636.9415,805.1010.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)451,752.09110,404.0075.6 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31761,940.31493,653.0035.2 %5.013,324.163,216.4075.9 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)821,783.44472,098.7242.6 %5.015,659.485,097.2567.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36733,236.00692,641.445.5 %2.512,681.5513,490.30-6.4 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )434,506.22155,846.1164.1 %5.08,254.746,928.3516.1 %5.0
มทบ.11 และ นขต.505,839.97225,230.0055.5 %5.09,734.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)502,409.31221,573.9255.9 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15253,019.3198,290.2761.2 %5.04,468.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)369,865.1992,453.4075.0 %5.05,532.782,488.2055.0 %5.0
มทบ.22994,511.13390,499.4760.7 %5.020,088.2810,665.0046.9 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)661,581.88184,664.0072.1 %5.012,529.036,415.0048.8 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)386,577.47123,056.8068.2 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )348,020.84122,641.0064.8 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)466,567.41175,119.4462.5 %5.09,554.055,604.3041.3 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)264,059.19126,958.9151.9 %5.05,152.223,070.5040.4 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)363,099.13163,631.9554.9 %5.07,135.052,171.8569.6 %5.0
มทบ.310674,305.1971,395.1889.4 %5.012,306.148,850.0028.1 %5.0
มทบ.32372,225.53204,460.0045.1 %5.06,979.936,464.757.4 %3.5
มทบ.34381,154.19163,831.0057.0 %5.08,129.091,009.8587.6 %5.0
มทบ.35423,567.31291,846.9131.1 %5.08,407.2710,030.20-19.3 %0.0
มทบ.37322,398.09101,457.5368.5 %5.06,290.341,826.0571.0 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.281,753.5069,865.0075.2 %5.05,421.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)132,975.9147,819.3064.0 %5.02,364.001,054.0055.4 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)274,411.7295,713.9965.1 %5.05,525.304,539.1517.8 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)348,610.41114,723.9367.1 %5.06,636.012,291.8565.5 %5.0
ร.31 รอ.824,986.44541,206.0034.4 %5.016,344.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)157,272.0242,256.0073.1 %5.08,404.351,972.3076.5 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)257,865.69131,661.0048.9 %5.04,878.265,393.50-10.6 %0.0
รพ.ของ ทภ.1343,727.50288,878.0016.0 %5.01,151.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.124,455.6372,012.0042.1 %5.0551.82314.0043.1 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.45,887.6139,518.3513.9 %5.02,575.29635.5575.3 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.92,280.77149,377.50-61.9 %0.02,273.533,866.00-70.0 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.54,508.6456,093.00-2.9 %0.02,777.472,635.005.1 %2.5
รร.ส.สส.75,860.0670,442.007.1 %3.53,184.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,321,892.503,164,742.00-139.4 %0.07,321.6710,533.00-43.9 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)479,961.44345,217.5928.1 %5.03,334.172,366.0029.0 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)115,406.6987,875.6923.9 %5.04,224.673,744.4011.4 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก82,684.46115,096.00-39.2 %0.02,456.46496.7579.8 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)232,941.86176,614.0024.2 %5.06,246.502,509.4059.8 %5.0
ศสท.กส.ทบ.146,879.2077,540.0147.2 %5.08,047.3496,205.77-1,095.5 %0.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 989,032.81392,319.2260.3 %5.038,541.3711,802.6069.4 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)650,396.13304,800.0053.1 %5.026,439.2514,044.1046.9 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)81,027.5735,635.0056.0 %5.07,514.151,693.8577.5 %5.0
รวม 52,060,832 32,342,780 37.88 % 880,615 581,301 0.00 %