กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1,005,677.80107,715.6089.3 %5.05,986.261,812.1769.7 %5.0
รวม 1,005,678 107,716 89.29 % 5,986 1,812 69.73 %