กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 169,060.91112,000.0033.8 %5.05,545.401,681.6469.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์177,287.47111,474.8137.1 %5.03,630.46502.5986.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์67,352.5352,616.0021.9 %5.01,595.57846.2047.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์152,302.95127,381.0016.4 %5.03,962.041,253.6768.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์150,016.6671,086.0152.6 %5.02,776.53821.2570.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์79,157.3059,400.0025.0 %5.02,956.34508.6982.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์155,426.0391,304.0041.3 %5.01,638.35345.9878.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์91,472.5963,058.0031.1 %5.02,573.171,272.9050.5 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์230,182.47155,700.0032.4 %5.06,487.031,299.5080.0 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์103,183.3767,434.0034.6 %5.01,466.08493.0566.4 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา620,834.50490,315.0021.0 %5.04,630.971,355.7170.7 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง278,019.06162,848.9441.4 %5.06,696.831,318.6480.3 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์278,766.94123,099.0055.8 %5.04,685.241,798.7261.6 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์242,689.28159,120.0034.4 %5.02,361.561,772.0725.0 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา474,124.69359,075.0024.3 %5.08,247.911,077.2186.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์122,593.8087,567.0028.6 %5.04,893.17614.0687.5 %5.0
สถาบันราชานุกูล174,158.3880,055.0054.0 %5.02,188.50535.5875.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25,869.9018,630.0028.0 %5.01,997.10198.8890.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,166.45152.5886.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,297.7413,740.0024.9 %5.02,899.39169.2394.2 %5.0
รวม 3,610,797 2,405,904 33.37 % 72,398 18,018 75.11 %