สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 258,940.84361,483.00-39.6 %0.058,951.0721,069.2364.3 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60353.6688.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 126,922.31136,454.00-7.5 %0.029,392.8214,634.1650.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 81,859.49133,443.00-63.0 %0.029,857.114,724.1784.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 59,131.8391,800.00-55.2 %0.06,596.0011,175.51-69.4 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 31,503.8033,435.00-6.1 %0.06,806.535,821.6214.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)43,230.8526,622.0038.4 %5.07,978.606,435.4719.3 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 104,003.89115,066.00-10.6 %0.011,074.883,419.2669.1 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 955,803.2582,568.9091.4 %5.021,057.626,487.7569.2 %5.0
กองวินัย(วน.) 18,912.518,042.0057.5 %5.02,493.80638.5874.4 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 21,821.7215,060.0031.0 %5.02,840.36620.2078.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 159,861.4644,133.0026.3 %5.011,288.3312,105.32-7.2 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,438,190.802,181,859.0036.5 %5.02,647.714,790.69-80.9 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 414,099.66535,146.00-29.2 %0.01,910.6411,510.25-502.4 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,598.04425.0073.4 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,320.6972.6 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,403.741,298.2079.7 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)14,291.213,499.0075.5 %5.01,032.402,128.56-106.2 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 40,587.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.59,012.675,904.3934.5 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 61,393.11157,000.00-155.7 %0.07,565.735,295.1230.0 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 29,798.5118,000.0039.6 %5.05,216.422,517.2051.7 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,147.021,676.7859.6 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,544.6817,384.00-11.8 %0.03,447.261,724.2250.0 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0776.521,139.11-46.7 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)30,025.0528,964.003.5 %1.55,343.49678.5987.3 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 101,081.0488,000.0012.9 %5.013,858.953,741.5173.0 %5.0
กองกฎหมาย13,138.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,321.44874.8362.3 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 40,805.0627,384.0032.9 %5.04,533.641,048.3976.9 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,310.93494.8062.3 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,184.89500.5777.1 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 22,335.1712,074.0045.9 %5.03,381.553,399.63-0.5 %0.0
กองตำรวจสื่อสาร65,274.52147,664.73-126.2 %0.022,178.284,218.8681.0 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร45,375.4064,785.00-42.8 %0.07,928.571,222.2784.6 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.51,386.1734,619.0032.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 124,283.8528,308.80-16.6 %0.04,139.582,278.4345.0 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 225,881.7716,000.0038.2 %5.02,660.623,038.77-14.2 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,736.594,669.6072.1 %5.01,654.513,821.02-130.9 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 419,503.2717,872.008.4 %4.01,444.034,131.61-186.1 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 522,073.169,903.1855.1 %5.03,369.001,782.1347.1 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,354.979,272.1752.1 %5.02,565.062,244.5612.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร93,226.84158,000.00-69.5 %0.038,331.5673,875.00-92.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง29,257.7540,105.00-37.1 %0.05,818.428,594.00-47.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,807.8017,381.007.6 %3.52,231.231,227.1745.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,370.884,181.00-24.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 722,771.0817,658.1222.5 %5.04,524.655,524.41-22.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 821,894.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,788.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 924,127.2731,018.00-28.6 %0.03,026.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจน้ำ116,363.2390,147.2422.5 %5.048,095.87204,587.64-325.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)36,926.0748,111.30-30.3 %0.010,596.757,175.6932.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ83,327.3118,488.2977.8 %5.010,411.1010,451.86-0.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1103,081.2361,410.3940.4 %5.029,168.2716,385.6543.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 227,003.063,839.0085.8 %5.07,410.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 323,996.7849,858.00-107.8 %0.03,299.6112,072.39-265.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,808.561,614.4810.7 %5.0
กองบังคับการปราบปราม31,031.05177,015.00-470.4 %0.05,128.5018,964.55-269.8 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค27,200.9333,811.93-24.3 %0.06,830.873,931.9742.4 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม24,419.9322,076.009.6 %4.54,676.2611,615.17-148.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี24,801.4921,552.1613.1 %5.05,405.078,553.41-58.2 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ41,232.1739,515.004.2 %2.020,731.331,973.8190.5 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 71,151.8734,531.3351.5 %5.012,679.4110,102.5420.3 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ26,467.0115,558.1441.2 %5.04,855.394,004.9017.5 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี37,222.6116,790.0054.9 %5.02,437.8891.6696.2 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.57,460.9984,752.90-47.5 %0.02,677.1538,094.36-1,322.9 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ92,258.78164,905.88-78.7 %0.036,083.9471,407.33-97.9 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6014,088.80-53.4 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.54,745.4464,555.00-17.9 %0.09,882.567,196.5627.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว25,831.2721,500.0016.8 %5.05,937.9510,696.29-80.1 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)14,171.548,636.0039.1 %5.02,091.25671.6467.9 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,954.702,188.07-11.9 %0.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,665.98943.6843.4 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,665.982,844.1422.4 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง43,111.3557,542.00-33.5 %0.0342,816.881,595.7399.5 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03943.1739.0 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,628.512,132.5341.2 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.901,010.7041.0 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,356.9843.6 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.17,915.7522,408.00-25.1 %0.03,422.684,273.77-24.9 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,637.47784.2070.3 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.30,937.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,828.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.26,338.586,087.2076.9 %5.06,213.509,588.54-54.3 %0.0
บก.ตชด.ภาค 163,933.0656,136.0012.2 %5.02,376.474,144.75-74.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 246,417.3549,143.90-5.9 %0.03,718.682,226.8040.1 %5.0
บก.ตชด.ภาค 332,060.8159,884.98-86.8 %0.076,594.615,980.4592.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 428,862.5119,111.6033.8 %5.05,061.065,512.80-8.9 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.57,303.2229,780.0048.0 %5.05,885.9119,467.73-230.8 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.35,871.9917,612.0050.9 %5.07,169.853,513.3251.0 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.47,035.1920,080.6357.3 %5.011,433.359,823.0814.1 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี40,733.5330,375.4025.4 %5.03,759.51324.3791.4 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,511.688,160.2122.4 %5.0295.37106.4064.0 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง40,097.4680,331.00-100.3 %0.03,134.99621.9180.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1108,282.5241,272.0061.9 %5.043,383.05622.4098.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1021,345.5633,000.00-54.6 %0.067,546.16705.5099.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 218,617.8128,931.26-55.4 %0.026,861.281,733.9393.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 359,343.2124,296.0059.1 %5.027,906.431,001.0096.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4174,028.4821,867.0087.4 %5.074,492.44550.5499.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 526,428.0112,956.7851.0 %5.08,221.93897.5089.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 77,704.1917,000.0078.1 %5.029,406.11217.0499.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 710,036.348,567.9014.6 %5.040,755.50654.8598.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 821,744.6924,218.76-11.4 %0.0141,454.952,166.2598.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,931.3712,150.00-11.1 %0.05,502.00640.9088.4 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน50,617.2253,435.60-5.6 %0.02,657.111,161.1556.3 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,329.60666.0092.9 %5.0846.64242.8571.3 %5.0
รวม 8,404,911 6,426,742 23.54 % 1,566,904 798,750 49.02 %