สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน129,985.93203,621.00-56.6 %0.07,118.111,944.2972.7 %5.0
รวม 129,986 203,621 -56.65 % 7,118 1,944 72.69 %