สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน318,509.25239,000.0025.0 %5.06,783.561,151.6883.0 %5.0
รวม 318,509 239,000 24.96 % 6,784 1,152 83.02 %