กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว90,985.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,854.94378.1693.5 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 5,855 378 93.54 %