กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ106,448.9853,007.0050.2 %5.05,301.521,617.8569.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,933.673,622.40-87.3 %0.02,719.8656.7397.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,484.635,050.00-44.9 %0.0380.32125.2767.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,876.673,000.0022.6 %5.0532.31245.1054.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,836.2110,393.80-170.9 %0.02,475.65409.5083.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น5,686.2410,189.49-79.2 %0.02,788.40343.4587.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย7,165.326,648.777.2 %3.51,231.07287.0776.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,267.515,927.00-81.4 %0.02,620.33327.3487.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,656.087,060.03-165.8 %0.02,760.94290.7289.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,868.436,078.00-57.1 %0.0876.29122.7986.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,973.895,053.43-27.2 %0.03,458.97453.0086.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)9,039.378,451.006.5 %3.0941.22226.5075.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,997.7615,728.511.7 %0.52,117.85390.0081.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,828.8013,258.00-34.9 %0.01,745.66535.3069.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง14,063.7230,594.00-117.5 %0.02,064.83382.3381.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี18,835.9413,647.8027.5 %5.01,451.89338.0376.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี21,443.9817,529.7018.3 %5.01,518.66491.0067.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี21,021.3629,301.00-39.4 %0.01,163.51718.3038.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี20,994.9823,314.00-11.0 %0.01,190.66442.9662.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี19,141.0322,269.00-16.3 %0.01,042.45433.2658.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี27,055.4823,097.0014.6 %5.01,214.66485.4560.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,738.992,685.49-54.4 %0.0657.10304.0053.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง21,166.3516,003.0024.4 %5.01,184.79383.2967.6 %5.0
รวม 346,525 331,908 4.22 % 41,439 9,409 77.29 %