กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 153,470.84128,437.0016.3 %5.06,205.12942.5384.8 %5.0
รวม 153,471 128,437 16.31 % 6,205 943 84.81 %