กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 134,441.89119,816.0010.9 %5.06,008.14656.1789.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,717.396,358.955.3 %2.52,564.981,043.5559.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)7,268.736,821.736.1 %3.02,280.07522.5077.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,799.835,190.5910.5 %5.02,225.281,816.4018.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,105.715,073.000.6 %0.51,762.561,152.6934.6 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร8,140.595,744.4229.4 %5.02,511.34371.4585.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,938.606,774.56-14.1 %0.02,207.52375.2583.0 %5.0
รวม 173,413 155,779 10.17 % 19,560 5,938 69.64 %