กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 193,188.17170,612.9511.7 %5.06,642.86937.9885.9 %5.0
รวม 193,188 170,613 11.69 % 6,643 938 85.88 %