กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 348,880.00163,764.0053.1 %5.07,518.322,613.0065.2 %5.0
รวม 348,880 163,764 53.06 % 7,518 2,613 65.24 %