กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ28,126.55ประเมินไม่ได้0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)300,137.72294,731.001.8 %0.59,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)738,885.19499,014.4432.5 %5.023,114.1419,583.7015.3 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )351,301.06211,475.0039.8 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)156,920.73159,793.20-1.8 %0.07,224.428,510.25-17.8 %0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)125,007.2060,169.0051.9 %5.05,642.323,011.4046.6 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)24,114.6824,855.00-3.1 %0.01,503.31761.0049.4 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)123,189.3299,338.0019.4 %5.06,242.641,814.5570.9 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)534,262.50320,810.7840.0 %5.011,811.4126,258.80-122.3 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,743,263.80200,542.0088.5 %5.09,728.883,913.1559.8 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)138,065.7790,704.0034.3 %5.06,774.187,772.25-14.7 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)381,557.94358,815.006.0 %3.013,894.264,496.1067.6 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)161,715.1699,986.0038.2 %5.06,658.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,181,956.801,061,233.5010.2 %5.028,904.7225,010.6513.5 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)139,533.84111,685.0020.0 %5.06,267.663,796.9039.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)299,592.09267,221.0010.8 %5.05,720.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,773,351.501,358,882.4023.4 %5.037,436.1916,533.9055.8 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,870,764.002,897,132.3050.7 %5.0110,593.174,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)312,303.75174,817.0244.0 %5.013,433.986,648.8550.5 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)758,761.44539,768.0028.9 %5.014,273.428,506.1540.4 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39879,626.25690,557.6321.5 %5.016,915.103,987.9076.4 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)502,004.13768,548.88-53.1 %0.020,970.6723,792.90-13.5 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)837,962.25487,012.3841.9 %5.016,351.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)118,977.3631,792.0073.3 %5.05,314.02560.5089.5 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)103,822.902,956.4497.2 %5.05,235.86315.0094.0 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)94,274.2039,456.0058.1 %5.05,142.062,652.6048.4 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)873,701.88596,488.0031.7 %5.017,164.386,789.7560.4 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)391,625.75239,126.0038.9 %5.07,251.014,605.0036.5 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,373,562.90696,342.6349.3 %5.025,450.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.351,301.06288,593.0017.9 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,367,580.801,469,067.30-7.4 %0.07,923.278,377.50-5.7 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,202,167.00862,887.1328.2 %5.03,545.274,220.45-19.0 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.108,858.2240,918.8162.4 %5.02,439.742,142.5012.2 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.94,004.9230,997.5067.0 %5.07,704.831,838.2576.1 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.34,195.5034,004.000.6 %0.51,219.81332.5072.7 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)636,334.25395,011.6937.9 %5.012,238.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,781,231.301,080,102.5039.4 %5.061,554.7814,722.7576.1 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)208,116.4133,957.6983.7 %5.03,842.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)839,511.88155,634.2781.5 %5.016,709.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท234,423.94227,037.003.2 %1.58,155.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1735,913.75309,750.9157.9 %5.014,289.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.147,731.1379,406.0046.2 %5.03,419.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.31,881.6324,725.6122.4 %5.06,144.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.166,466.4763,422.9961.9 %5.04,181.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1309,941.91182,744.2041.0 %5.08,757.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2443,405.63321,713.9427.4 %5.08,158.637,063.3013.4 %5.0
บชร.3874,502.44557,361.9436.3 %5.015,830.045,740.1563.7 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)64,473.4533,342.5148.3 %5.01,402.551,305.007.0 %3.5
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.52,624.8812,707.5675.9 %5.01,208.42655.0045.8 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.41,291.525,208.0087.4 %5.01,146.520.00100.0 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)947,039.50494,319.0047.8 %5.014,673.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)183,413.97116,102.0036.7 %5.06,644.332,506.5562.3 %5.0
พล.ร.11795,966.31161,569.0079.7 %5.016,599.995,696.0565.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)612,069.25219,610.6664.1 %5.013,258.2910,352.3021.9 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.584,236.6991,792.9984.3 %5.08,554.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.115,232.8958,630.0049.1 %5.02,690.751,465.0045.6 %5.0
พัน.สท.42,527.4724,658.6942.0 %5.06,145.63811.1586.8 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)911,870.00383,297.0058.0 %5.017,636.9415,805.1010.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)434,377.00106,233.0075.5 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31736,793.75475,905.0035.4 %5.013,324.163,634.0072.7 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)773,098.00463,814.5340.0 %5.015,638.4616,714.75-6.9 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 36696,203.88663,793.754.7 %2.012,681.5513,465.75-6.2 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )425,714.09147,356.3165.4 %5.08,597.968,854.40-3.0 %0.0
มทบ.11 และ นขต.497,381.09309,128.0037.8 %5.09,734.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)488,966.91334,891.5031.5 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15249,623.0893,074.2062.7 %5.04,468.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)343,446.2586,100.1074.9 %5.05,532.782,557.2053.8 %5.0
มทบ.22945,642.38369,270.0961.0 %5.020,123.3010,665.0047.0 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)28,656.27159,962.00-458.2 %0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)368,169.00120,108.2067.4 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )333,767.41123,670.0062.9 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)455,187.72161,596.1964.5 %5.09,554.056,028.6036.9 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)254,704.02124,688.0951.0 %5.05,215.262,849.7545.4 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)340,716.31159,700.8053.1 %5.07,135.052,171.8569.6 %5.0
มทบ.310661,195.1966,220.9490.0 %5.012,796.458,825.0031.0 %5.0
มทบ.32347,327.50185,549.9846.6 %5.06,979.9312,314.65-76.4 %0.0
มทบ.34358,655.50158,266.5055.9 %5.08,129.097,730.404.9 %2.0
มทบ.35397,006.97267,513.7532.6 %5.08,407.2710,971.40-30.5 %0.0
มทบ.37308,581.0392,550.5770.0 %5.06,290.341,947.9569.0 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.276,928.9468,960.0075.1 %5.05,421.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)126,643.7241,074.3667.6 %5.02,364.001,054.2555.4 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)261,344.5088,124.0166.3 %5.05,525.304,539.1517.8 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)330,884.47109,508.4666.9 %5.06,636.012,291.8565.5 %5.0
ร.31 รอ.802,913.25556,669.0030.7 %5.016,344.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)149,705.6737,166.0075.2 %5.08,376.921,972.3076.5 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)257,061.38117,498.0054.3 %5.05,123.275,258.70-2.6 %0.0
รพ.ของ ทภ.1337,979.56213,228.7536.9 %5.01,151.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.129,050.3869,454.0046.2 %5.0553.20384.5030.5 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.44,850.8738,871.3613.3 %5.02,620.13819.8568.7 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.90,737.61151,289.20-66.7 %0.02,273.533,866.00-70.0 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.52,370.2735,779.0031.7 %5.02,822.312,700.004.3 %2.0
รร.ส.สส.74,425.9471,991.003.3 %1.53,140.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,372,286.003,226,683.00-135.1 %0.07,253.8810,120.35-39.5 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)467,119.66301,546.0035.4 %5.03,334.172,366.0029.0 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)110,493.1888,126.0520.2 %5.04,115.733,744.409.0 %4.5
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก81,301.78121,081.00-48.9 %0.02,456.46496.7579.8 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)229,046.52147,833.0035.5 %5.06,246.502,786.3055.4 %5.0
ศสท.กส.ทบ.144,932.5675,671.0047.8 %5.08,078.8653,554.47-562.9 %0.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 902,219.50418,573.6653.6 %5.035,842.5611,626.3567.6 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)632,994.19318,595.0049.7 %5.026,439.2514,074.2046.8 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)78,859.6148,455.0038.6 %5.07,514.152,447.2067.4 %5.0
รวม 50,607,920 31,157,396 38.43 % 871,203 540,917 0.00 %