กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 144,405.0598,956.6031.5 %5.05,951.861,135.6580.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่130,078.4975,900.0041.7 %5.04,884.172,975.9739.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน35,634.2726,709.0025.0 %5.02,795.831,279.5554.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น118,135.9874,084.0037.3 %5.03,315.99820.4275.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี117,273.6124,947.0078.7 %5.01,060.43565.2546.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา96,258.4855,906.0041.9 %5.02,243.161,064.6352.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี56,550.5628,924.0048.9 %5.02,178.69385.1882.3 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี743,186.69933,000.00-25.5 %0.04,781.622,568.8646.3 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่94,244.1678,820.0016.4 %5.04,266.371,219.7571.4 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี151,132.59288,240.00-90.7 %0.01,904.901,752.058.0 %4.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี168,856.23245,472.00-45.4 %0.01,624.32799.0450.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี171,013.33367,923.00-115.1 %0.02,258.472,715.30-20.2 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง143,778.94182,598.00-27.0 %0.02,658.27633.7676.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี186,034.1367,917.7063.5 %5.02,782.35812.8570.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี214,234.66200,836.006.3 %3.02,626.291,133.1756.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี146,147.48290,760.00-98.9 %0.03,970.96682.1082.8 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,306,947.802,369,961.00-81.3 %0.09,943.18934.0090.6 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง39,948.9123,907.0040.2 %5.01,702.31123.9092.7 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน865,959.00795,000.008.2 %4.05,508.581,541.4172.0 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์186,324.39297,754.00-59.8 %0.01,714.881,825.12-6.4 %0.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี25,858.5228,292.00-9.4 %0.01,338.10182.5186.4 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา300,459.44576,238.00-91.8 %0.02,093.87348.8783.3 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา106,897.5567,000.0037.3 %5.0427.71196.2054.1 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ337,066.94364,160.00-8.0 %0.04,241.46694.7283.6 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง130,646.94150,732.13-15.4 %0.0505.23606.10-20.0 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,949,722.40942,000.0051.7 %5.04,076.78873.0078.6 %5.0
รวม 7,966,797 8,656,037 -8.65 % 80,856 27,869 65.53 %