กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 302,450.56295,304.002.4 %1.011,554.857,516.3035.0 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง10,613.1744,108.00-315.6 %0.02,956.43695.8076.5 %5.0
รวม 313,064 339,412 -8.42 % 14,511 8,212 43.41 %