สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 254,610.73369,320.00-45.1 %0.058,951.0721,086.5364.2 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60675.4677.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 124,799.86147,398.00-18.1 %0.029,392.8215,787.3546.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 80,823.54135,324.00-67.4 %0.029,857.115,235.3582.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 58,143.0186,852.00-49.4 %0.06,596.0011,327.72-71.7 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 30,477.5831,924.00-4.7 %0.06,806.535,859.5313.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)42,523.4126,203.0038.4 %5.07,978.606,077.2023.8 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 86,343.8534,066.0060.5 %5.08,616.882,728.8168.3 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 940,152.8861,184.8093.5 %5.021,057.628,884.4057.8 %5.0
กองวินัย(วน.) 18,372.787,777.0057.7 %5.02,509.00586.3976.6 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 21,456.8112,996.0039.4 %5.02,840.36538.6781.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 158,860.4343,134.0026.7 %5.011,288.3310,698.515.2 %2.5
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,418,033.802,214,311.0035.2 %5.02,660.215,885.92-121.3 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 408,587.22477,170.00-16.8 %0.01,910.6412,093.66-533.0 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,491.49505.7166.1 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,329.2972.4 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,403.741,230.6680.8 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)14,051.573,844.0072.6 %5.01,032.402,359.55-128.6 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 39,406.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.59,012.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 60,367.12149,000.00-146.8 %0.07,565.735,938.0121.5 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 29,300.2018,000.0038.6 %5.05,216.422,552.5151.1 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,147.021,598.1061.5 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,284.9017,533.00-14.7 %0.03,447.261,840.4846.6 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0776.521,420.20-82.9 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)27,693.9829,790.00-7.6 %0.05,343.49722.4686.5 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 98,949.7292,000.007.0 %3.513,858.954,331.4168.7 %5.0
กองกฎหมาย13,251.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,321.44806.2565.3 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 40,122.7027,675.0031.0 %5.04,533.641,055.5876.7 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,310.93485.8962.9 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,184.89293.2286.6 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,961.0512,074.0045.0 %5.03,381.553,259.563.6 %1.5
กองตำรวจสื่อสาร64,182.97141,540.73-120.5 %0.022,178.284,102.8481.5 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร44,510.4565,398.00-46.9 %0.07,928.571,009.8887.3 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.50,526.8735,785.0029.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,544.8328,800.00-22.3 %0.04,139.582,466.6040.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 225,448.5417,000.0033.2 %5.02,660.623,389.83-27.4 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,456.724,759.4071.1 %5.01,654.513,297.31-99.3 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 419,466.8214,568.0125.2 %5.01,444.034,104.63-184.2 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 520,792.468,937.7557.0 %5.03,369.001,893.7543.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,630.4810,693.1345.5 %5.02,565.062,288.2610.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร91,667.86162,000.00-76.7 %0.038,331.5673,875.00-92.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,271.2438,529.00-41.3 %0.05,818.428,641.35-48.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,493.2515,999.0013.5 %5.02,231.232,530.98-13.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,370.884,181.00-24.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 722,390.2918,752.6316.2 %5.04,524.656,758.73-49.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 821,641.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,842.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 923,723.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,026.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจน้ำ114,422.5893,345.6218.4 %5.048,095.87224,586.48-367.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)36,308.5839,630.00-9.1 %0.010,596.757,231.3331.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ81,660.1321,422.8273.8 %5.010,411.108,554.1017.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1101,357.4755,361.9045.4 %5.029,168.2717,121.4341.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,218.764,563.0082.6 %5.07,410.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 323,482.7955,875.00-137.9 %0.03,244.9911,163.16-244.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,890.491,717.539.1 %4.5
กองบังคับการปราบปราม30,512.14175,345.00-474.7 %0.05,128.5017,663.36-244.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค26,746.0633,452.32-25.1 %0.06,830.8715,398.00-125.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม24,011.5721,404.0010.9 %5.04,676.2611,109.98-137.6 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี24,386.7421,611.7711.4 %5.05,405.077,805.71-44.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ40,669.1538,982.004.1 %2.020,731.331,937.8090.7 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 69,296.5234,164.0750.7 %5.012,679.419,871.1722.1 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ26,025.0815,187.3541.6 %5.04,855.393,868.4720.3 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี36,600.1616,848.0054.0 %5.02,438.59863.8664.6 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.56,690.8883,576.65-47.4 %0.02,677.1338,183.61-1,326.3 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ90,715.99161,715.53-78.3 %0.036,083.9471,407.33-97.9 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6014,125.90-53.8 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.52,827.8862,232.00-17.8 %0.09,882.566,397.7435.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว25,399.3123,000.009.4 %4.55,937.959,711.43-63.5 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,935.278,441.0039.4 %5.02,091.25814.2361.1 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,954.701,921.601.7 %0.5
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,665.981,157.5230.5 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,665.983,064.8516.4 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง46,172.2455,120.00-19.4 %0.0395,925.281,511.1499.6 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03998.6235.4 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,628.512,354.1735.1 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.901,124.3234.3 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,264.6045.8 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.58,519.0720,164.0065.5 %5.03,422.684,947.04-44.5 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,637.47608.7076.9 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.31,886.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,692.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,898.136,087.2076.5 %5.06,213.509,310.62-49.8 %0.0
บก.ตชด.ภาค 166,016.6453,712.0018.6 %5.02,382.954,299.50-80.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 243,835.3450,978.60-16.3 %0.03,375.052,754.3018.4 %5.0
บก.ตชด.ภาค 331,594.4927,297.3813.6 %5.085,688.636,061.8592.9 %5.0
บก.ตชด.ภาค 430,706.9819,230.1537.4 %5.05,061.066,884.00-36.0 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.56,469.8229,866.0047.1 %5.05,885.9119,509.47-231.5 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.35,604.7415,376.0056.8 %5.07,169.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บก.ปส.4 บช.ปส.46,914.5317,276.5363.2 %5.011,433.3510,319.729.7 %4.5
โรงพยาบาลดารารัศมี38,981.1529,228.3125.0 %5.03,755.10271.1792.8 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า9,987.3410,711.02-7.2 %0.0295.3728.5090.4 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง39,431.8480,792.00-104.9 %0.03,134.99759.3075.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1128,360.5636,904.0071.2 %5.051,747.83643.0798.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1021,074.8233,090.00-57.0 %0.063,596.40761.0098.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 219,971.8930,318.38-51.8 %0.025,891.152,157.6991.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 358,741.3523,475.0060.0 %5.028,417.131,077.0096.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4173,447.3819,680.0088.7 %5.077,947.96507.9999.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 524,689.0812,777.6248.2 %5.08,648.56930.0089.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 80,823.1917,192.0078.7 %5.032,196.04141.8399.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 79,803.635,444.0044.5 %5.039,379.28637.5198.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 822,720.9824,537.54-8.0 %0.0146,751.162,550.2798.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,120.2314,436.00-29.8 %0.05,983.681,255.3379.0 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน49,961.64134,304.41-168.8 %0.02,657.111,103.7358.5 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,173.58712.0092.2 %5.0846.64181.9378.5 %5.0
รวม 8,336,588 6,295,207 24.49 % 1,625,102 827,366 49.09 %