สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 398,107.09140,936.0064.6 %5.06,151.971,360.2477.9 %5.0
รวม 398,107 140,936 64.60 % 6,152 1,360 77.89 %