สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน308,708.97271,000.0012.2 %5.06,783.561,389.9279.5 %5.0
รวม 308,709 271,000 12.22 % 6,784 1,390 79.51 %