กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ105,871.4355,007.0048.0 %5.05,407.821,644.7069.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,835.353,350.40-82.5 %0.02,719.86250.4390.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,316.984,020.00-21.2 %0.0380.32235.5638.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,811.843,311.0013.1 %5.0532.31254.6052.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,905.2110,618.20-171.9 %0.02,475.65276.0088.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น5,412.689,003.74-66.3 %0.02,788.40494.0182.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,755.196,392.545.4 %2.51,295.70384.8470.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,180.085,191.48-63.2 %0.02,620.33216.7091.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,521.036,329.71-151.1 %0.02,760.9487.8196.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,861.046,125.00-58.6 %0.0878.94170.1180.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,689.534,827.21-30.8 %0.03,456.32180.9194.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)7,799.567,328.006.0 %3.0890.91312.0065.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,880.0615,764.730.7 %0.52,116.99669.3068.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,728.5913,156.00-35.2 %0.01,746.08590.3766.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง13,731.1332,165.95-134.3 %0.02,064.83360.5282.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี18,692.8513,785.4026.3 %5.01,459.83510.1565.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี21,047.5317,686.4316.0 %5.01,520.03560.1863.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี20,669.8330,192.00-46.1 %0.01,163.51772.3333.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี20,897.6522,920.00-9.7 %0.01,194.08517.7756.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี18,852.6623,849.00-26.5 %0.01,042.88560.6746.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี26,685.9222,042.0017.4 %5.01,219.53494.9559.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,603.812,950.86-84.0 %0.0638.08342.0046.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง20,869.6915,559.0025.4 %5.01,187.44342.1771.2 %5.0
รวม 340,620 331,576 2.66 % 41,561 10,228 75.39 %