กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 134,505.42111,192.0017.3 %5.06,008.14968.6383.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,227.453,425.3834.5 %5.01,937.46744.8461.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,462.006,439.040.4 %0.52,223.02503.5077.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,741.175,033.7812.3 %5.02,149.221,635.9023.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,274.715,093.003.4 %1.51,800.59300.2083.3 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร7,890.186,299.4020.2 %5.01,945.003,330.70-71.2 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,811.053,847.5033.8 %5.02,207.52299.2586.4 %5.0
รวม 170,912 141,330 17.31 % 18,271 7,783 57.40 %