กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 346,531.06155,684.0055.1 %5.07,630.882,649.2865.3 %5.0
รวม 346,531 155,684 55.07 % 7,631 2,649 65.28 %