กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 262,321.75146,000.0044.3 %5.08,206.194,485.3145.3 %5.0
รวม 262,322 146,000 44.34 % 8,206 4,485 45.34 %