กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก599,735.001,147,550.00-91.3 %0.019,130.7627,962.45-46.2 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)277,726.06285,768.00-2.9 %0.09,225.4829,404.40-218.7 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)726,017.81440,637.7239.3 %5.023,189.1819,867.2514.3 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )341,741.84120,111.0064.9 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)146,479.5284,447.3942.3 %5.06,433.3712,798.40-98.9 %0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)117,905.6958,367.0050.5 %5.05,642.326,399.75-13.4 %0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)24,825.4919,367.0022.0 %5.0702.83289.9058.8 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)123,559.0489,987.0027.2 %5.06,242.641,843.0570.5 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)525,453.63341,440.8835.0 %5.011,926.9832,214.55-170.1 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,699,349.40190,658.0088.8 %5.09,713.247,098.5526.9 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)138,086.6381,073.0041.3 %5.06,774.187,565.25-11.7 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)369,034.63315,209.0014.6 %5.013,871.705,859.8057.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)161,406.6390,479.0043.9 %5.06,686.636,147.958.1 %4.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,171,560.10975,542.7516.7 %5.030,277.3320,160.8033.4 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)142,121.16102,000.0028.2 %5.06,236.393,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)296,821.56217,213.0026.8 %5.05,829.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,598,043.101,226,593.0023.2 %5.034,441.1226,029.3524.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,694,539.502,787,911.8051.0 %5.0110,813.814,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)314,420.78149,075.0052.6 %5.013,499.647,123.9547.2 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)737,767.63494,956.0032.9 %5.014,266.808,731.2538.8 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39876,550.63612,680.8830.1 %5.016,915.104,171.7075.3 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)534,452.56706,576.38-32.2 %0.022,690.7425,949.95-14.4 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)820,684.69444,808.5645.8 %5.016,351.5413,381.5518.2 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)119,461.6930,980.0074.1 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)100,997.7913,258.0086.9 %5.05,235.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)95,430.7345,708.0052.1 %5.05,142.062,815.1045.3 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)840,379.56566,488.6332.6 %5.016,971.7615,261.1010.1 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)380,969.25277,005.0027.3 %5.07,251.016,400.0011.7 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,373,959.10727,935.1947.0 %5.026,031.7220,882.6019.8 %5.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.342,936.75277,988.6918.9 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,440,819.601,413,798.001.9 %0.58,333.8810,640.95-27.7 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,210,006.60803,699.5033.6 %5.03,587.994,682.30-30.5 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.106,266.3633,513.3868.5 %5.02,439.742,064.5015.4 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.91,704.1030,076.0067.2 %5.07,704.831,336.5082.7 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.40,349.4031,280.0022.5 %5.01,342.39610.5054.5 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)629,728.69311,223.0050.6 %5.012,238.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,706,754.60913,799.3146.5 %5.061,554.7818,930.0569.2 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)210,869.95421,563.00-99.9 %0.03,997.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)830,623.63742,435.3110.6 %5.016,705.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท227,889.45196,045.0014.0 %5.08,155.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1713,514.13171,898.0075.9 %5.014,191.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.154,032.7770,748.0054.1 %5.03,528.083,305.506.3 %3.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.30,423.9015,982.1747.5 %5.06,130.695,961.102.8 %1.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.168,998.3356,355.0066.7 %5.04,244.082,513.5540.8 %5.0
บชร.1301,713.28150,156.4250.2 %5.08,740.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2431,028.88307,887.4728.6 %5.08,127.117,063.3013.1 %5.0
บชร.3871,444.75561,746.3835.5 %5.015,830.0422,282.85-40.8 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)75,278.8727,250.0063.8 %5.01,633.841,305.0020.1 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.53,475.0112,008.0277.5 %5.01,243.44475.0061.8 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.41,440.595,083.6587.7 %5.01,146.520.00100.0 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)961,545.383,104,515.00-222.9 %0.015,485.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)184,076.1376,332.0058.5 %5.06,627.816,003.359.4 %4.5
พล.ร.11492,580.28114,495.0076.8 %5.010,646.215,696.0546.5 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)650,836.94221,142.1166.0 %5.014,238.9110,352.3027.3 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.541,756.00295,764.9745.4 %5.07,980.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.131,086.3055,537.0057.6 %5.03,002.44790.0073.7 %5.0
พัน.สท.41,486.5921,043.2249.3 %5.06,145.63811.1586.8 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)893,068.56401,276.0055.1 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)435,956.5699,271.9977.2 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31724,220.50463,485.0036.0 %5.013,324.165,631.0557.7 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)779,375.13340,017.8456.4 %5.015,652.4712,362.0021.0 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36650,402.25616,104.315.3 %2.511,697.4215,677.85-34.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )469,930.63149,594.0068.2 %5.09,487.5211,479.95-21.0 %0.0
มทบ.11 และ นขต.480,374.88332,454.0030.8 %5.09,664.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)478,020.16212,015.0055.6 %5.09,425.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15241,763.38211,072.0012.7 %5.04,429.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)348,310.3177,344.8277.8 %5.05,529.284,002.1527.6 %5.0
มทบ.22917,015.19323,425.4164.7 %5.019,738.0610,665.0046.0 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)632,026.69130,131.9979.4 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)369,483.91119,624.2067.6 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )325,452.9492,006.9971.7 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)443,808.03119,457.0073.1 %5.09,554.056,441.3032.6 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)273,119.88123,800.0054.7 %5.05,670.554,129.0027.2 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)372,521.38180,551.0651.5 %5.07,747.942,782.2064.1 %5.0
มทบ.310599,924.2566,633.5788.9 %5.011,868.367,690.0035.2 %5.0
มทบ.32339,858.09166,450.0051.0 %5.06,979.932,645.9062.1 %5.0
มทบ.34354,685.16174,013.0050.9 %5.08,129.0913,634.45-67.7 %0.0
มทบ.35431,164.66242,412.6643.8 %5.09,009.654,669.2548.2 %5.0
มทบ.37313,186.7294,257.5169.9 %5.06,290.34957.6084.8 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.269,209.66112,153.0058.3 %5.05,421.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)127,096.0250,120.4960.6 %5.02,364.001,026.2556.6 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)262,277.8840,158.0184.7 %5.05,908.884,539.1523.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)352,055.7297,240.6372.4 %5.07,150.832,291.8567.9 %5.0
ร.31 รอ.946,551.69216,168.0077.2 %5.019,587.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)150,246.1339,518.0073.7 %5.08,464.423,372.7560.2 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)310,131.91113,668.0063.3 %5.06,202.435,401.7512.9 %5.0
รพ.ของ ทภ.1422,075.47311,125.0026.3 %5.01,212.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.126,728.5761,074.0051.8 %5.0556.78273.0051.0 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.50,521.0034,303.4432.1 %5.02,918.591,170.3059.9 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.91,040.91170,017.20-86.7 %0.02,318.373,866.00-66.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.49,449.8038,276.0022.6 %5.02,553.282,700.00-5.7 %0.0
รร.ส.สส.72,561.7952,900.0027.1 %5.03,184.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,460,606.303,024,930.00-107.1 %0.08,015.3622,540.05-181.2 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)452,866.00334,561.6926.1 %5.03,467.263,516.60-1.4 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)114,892.0570,039.1639.0 %5.04,455.733,181.0028.6 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก79,320.51138,069.00-74.1 %0.02,501.29502.4579.9 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)222,600.56238,808.00-7.3 %0.06,236.871,554.4575.1 %5.0
ศสท.กส.ทบ.146,635.4867,013.0054.3 %5.08,187.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 925,713.19389,996.5357.9 %5.037,719.7011,442.7569.7 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)635,991.81358,015.7543.7 %5.027,312.0815,565.3543.0 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)77,233.6433,453.0056.7 %5.07,514.151,659.2577.9 %5.0
รวม 51,251,624 33,814,200 34.02 % 953,782 643,921 0.00 %