กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 144,819.6184,801.0041.4 %5.05,936.231,356.5177.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่143,794.5680,380.0044.1 %5.06,518.411,398.3578.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน36,080.6128,656.0020.6 %5.02,721.43896.2067.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น122,499.7461,012.0050.2 %5.03,321.70581.1282.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี123,264.7627,648.0077.6 %5.01,930.98774.2559.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา96,420.2250,277.0147.9 %5.03,002.59763.5574.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี1,636,340.8027,374.4098.3 %5.02,178.10364.4583.3 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี802,820.25810,000.00-0.9 %0.05,183.102,568.8650.4 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่101,491.7862,760.0038.2 %5.04,227.401,314.6568.9 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี146,328.34146,560.00-0.2 %0.02,017.291,273.2036.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี169,146.88216,223.00-27.8 %0.01,642.621,164.4029.1 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี161,042.23347,177.00-115.6 %0.02,361.222,683.55-13.7 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง142,134.84165,955.00-16.8 %0.02,780.27634.7277.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี165,891.5562,376.9162.4 %5.02,667.30802.3769.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี169,480.16197,662.00-16.6 %0.02,659.791,003.4862.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี149,964.78219,724.00-46.5 %0.03,918.93904.0376.9 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,251,186.001,702,907.00-36.1 %0.09,158.951,703.3081.4 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง39,469.3022,943.0041.9 %5.01,613.37132.4591.8 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน875,671.88752,000.0014.1 %5.05,558.311,617.4670.9 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์177,023.13344,228.00-94.5 %0.01,602.891,648.68-2.9 %0.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี21,167.2324,638.00-16.4 %0.01,361.64230.2183.1 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา295,770.97503,345.00-70.2 %0.02,018.95429.0478.7 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา76,673.7452,000.0032.2 %5.0433.96147.1066.1 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ331,465.63327,516.001.2 %0.53,759.24667.3782.2 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง132,099.02150,732.13-14.1 %0.0498.24651.55-30.8 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี3,060,774.00849,000.0072.3 %5.04,779.99797.3983.3 %5.0
รวม 10,572,822 7,317,896 30.79 % 83,853 26,508 68.39 %