กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์707,821.50957,000.00-35.2 %0.07,993.632,513.4668.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย32,554.2918,778.8142.3 %5.012,614.67180.5098.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต24,648.8610,664.9456.7 %5.01,036.83308.8470.2 %5.0
รวม 765,025 986,444 -28.94 % 21,645 3,003 86.13 %