กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 169,833.0399,735.0041.3 %5.05,586.041,692.8469.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์163,742.3694,660.6142.2 %5.03,903.97372.3190.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์68,774.9848,015.0030.2 %5.01,720.76903.8847.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์145,555.97103,721.0028.7 %5.03,950.862,199.3544.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์142,314.3159,832.0058.0 %5.02,634.09570.4578.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์83,238.4749,029.0041.1 %5.03,149.31636.7179.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์158,977.2096,875.5039.1 %5.01,638.07691.7057.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์85,883.1056,216.9934.5 %5.02,338.941,430.4738.8 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์220,261.84132,944.0039.6 %5.05,559.671,341.7075.9 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์107,187.2757,767.0046.1 %5.01,642.99601.5163.4 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา581,859.44403,125.0030.7 %5.05,002.521,457.8570.9 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง264,310.63132,332.5049.9 %5.06,542.79730.1988.8 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์275,671.28124,367.0054.9 %5.05,368.901,763.3067.2 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์206,308.1795,141.0053.9 %5.02,245.341,287.4642.7 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา348,722.47317,911.008.8 %4.05,499.011,497.0172.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์122,435.0398,809.0019.3 %5.04,840.05501.9989.6 %5.0
สถาบันราชานุกูล170,852.7780,731.0052.7 %5.02,377.38632.3873.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ24,794.7616,145.0034.9 %5.01,993.02207.1089.6 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,148.2977.0193.3 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,198.5113,042.0024.2 %5.02,979.19224.0092.5 %5.0
รวม 3,357,922 2,080,400 38.05 % 70,121 18,819 73.16 %