สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 247,685.72304,916.00-23.1 %0.058,951.2017,354.5570.6 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 120,595.84136,813.00-13.4 %0.029,392.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 78,624.26117,653.00-49.6 %0.029,857.116,237.7879.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 56,286.8098,456.00-74.9 %0.06,459.4418,292.22-183.2 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 27,722.1424,154.0012.9 %5.05,604.84118,332.70-2,011.3 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)40,907.4727,549.0032.7 %5.07,978.606,533.3318.1 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 81,502.6088,000.00-8.0 %0.09,190.412,500.6672.8 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 914,784.7540,705.0095.6 %5.021,002.996,546.6068.8 %5.0
กองวินัย(วน.) 17,868.457,188.0059.8 %5.02,184.89559.2874.4 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,711.0128,484.00-37.5 %0.02,840.36452.6884.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 157,259.5841,833.0026.9 %5.011,288.337,814.2930.8 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,353,476.802,042,700.0039.1 %5.02,632.142,800.33-6.4 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 398,715.25372,659.226.5 %3.01,910.649,805.07-413.2 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,447.49302.2779.1 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20958.112.6 %1.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,156.2076.0 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07,687.372,176.0971.7 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)14,352.663,506.0075.6 %5.0998.81950.444.8 %2.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 38,822.8531,000.0020.2 %5.09,012.673,939.4856.3 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 58,733.06144,000.00-145.2 %0.07,565.735,205.7031.2 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 27,182.3014,000.0048.5 %5.04,397.091,925.8756.2 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,273.061,303.9560.2 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,809.3015,957.00-7.7 %0.03,256.092,513.3622.8 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0776.521,152.10-48.4 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)26,543.7225,563.003.7 %1.54,769.96792.3083.4 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 95,739.6179,000.0017.5 %5.013,858.954,489.9867.6 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,294.13509.5977.8 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 38,795.2026,180.0032.5 %5.04,533.641,267.6872.0 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,256.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,184.89470.6678.5 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 20,704.7211,500.0044.5 %5.03,053.812,308.0924.4 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร62,875.03133,487.98-112.3 %0.022,396.773,021.9286.5 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร43,759.6485,000.00-94.2 %0.08,591.801,044.3087.8 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.49,145.6432,096.0034.7 %5.012,058.271,408.6188.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,389.9730,295.20-29.5 %0.04,139.581,475.9664.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 222,330.5619,000.0014.9 %5.02,660.623,911.37-47.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,008.914,669.6070.8 %5.01,654.511,668.34-0.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 419,537.1015,120.0022.6 %5.01,444.033,385.78-134.5 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 518,172.409,973.5645.1 %5.01,948.831,527.7821.6 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,973.4510,032.7249.8 %5.02,565.061,032.7759.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร88,901.13137,000.00-54.1 %0.038,331.5668,690.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,068.7129,607.00-5.5 %0.05,818.428,513.50-46.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,989.9115,663.0012.9 %5.02,231.233,322.14-48.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบ12,205.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 417,218.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,659.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,961.223,136.00-5.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 627,943.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,978.995,133.85-3.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 721,781.0317,251.0020.8 %5.04,524.655,364.78-18.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 820,728.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,842.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 923,079.8542,400.00-83.7 %0.03,026.318,572.13-183.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ111,152.3194,258.2115.2 %5.048,095.87209,644.19-335.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)35,806.0936,506.31-2.0 %0.010,596.756,225.5741.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ87,287.0118,745.7878.5 %5.010,411.1010,361.120.5 %0.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 198,599.4467,361.2931.7 %5.029,168.2714,617.3549.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 225,829.849,144.0064.6 %5.07,410.395,771.9022.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 322,458.8548,813.00-117.3 %0.03,053.8113,468.59-341.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,972.421,595.6619.1 %5.0
กองบังคับการปราบปราม29,681.87217,647.00-633.3 %0.05,128.5011,075.01-116.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค26,018.2831,160.79-19.8 %0.06,884.983,512.3149.0 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม23,358.1919,755.0015.4 %5.04,676.265,028.74-7.5 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี23,723.1610,900.0054.1 %5.05,405.077,149.00-32.3 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ40,501.2934,410.0015.0 %5.021,550.661,917.0291.1 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 71,499.0131,823.7955.5 %5.012,679.417,980.3937.1 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ24,439.8426,000.00-6.4 %0.04,418.412,807.4036.5 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี34,139.4715,274.0055.3 %5.02,204.01290.8086.8 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.54,521.6586,180.52-58.1 %0.02,437.7224,610.94-909.6 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ729,602.50140,892.4880.7 %5.0355,623.940.00100.0 %5.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6010,782.40-17.4 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.51,390.3948,497.005.6 %2.59,882.568,008.1719.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว25,679.8121,000.0018.2 %5.05,937.958,862.54-49.3 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,774.558,249.0040.1 %5.02,200.50925.3657.9 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,900.071,736.928.6 %4.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,665.98542.4367.4 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,668.032,899.2521.0 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง31,908.4252,970.00-66.0 %0.0170,881.891,608.9699.1 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,681.58840.2450.0 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,246.152,932.469.7 %4.5
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,793.84682.8161.9 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,369.6343.3 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.17,790.3118,784.00-5.6 %0.03,422.684,842.30-41.5 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,555.54674.6873.6 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.31,015.8418,000.0042.0 %5.03,783.38305.0091.9 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,193.426,917.7072.5 %5.06,213.507,621.90-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 163,274.9162,628.001.0 %0.52,371.586,168.30-160.1 %0.0
บก.ตชด.ภาค 245,699.2247,831.88-4.7 %0.03,808.362,296.6039.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 331,817.9335,732.01-12.3 %0.099,731.168,517.8091.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 431,903.7216,984.2246.8 %5.05,061.065,249.95-3.7 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.55,319.1728,173.0049.1 %5.06,077.0917,803.40-193.0 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.34,356.701,903.0094.5 %5.06,869.433,674.0646.5 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.47,278.4716,713.8564.6 %5.011,242.179,467.0415.8 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี42,666.9629,721.8730.3 %5.03,756.41348.8690.7 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,054.6510,904.00-8.4 %0.0295.3761.0079.3 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,189.6475,195.00-96.9 %0.03,053.051,018.9966.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1149,511.1133,568.0077.5 %5.062,538.731,042.8798.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1020,701.8231,068.00-50.1 %0.087,742.10768.1099.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 218,843.2623,906.84-26.9 %0.026,906.063,324.8887.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 356,205.2918,657.0066.8 %5.027,765.061,387.0095.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4168,692.3816,977.0089.9 %5.076,036.30622.3499.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 521,876.1610,338.1652.7 %5.07,073.181,187.5083.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 60,892.8514,944.0075.5 %5.024,054.45318.2598.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 710,132.7310,067.200.6 %0.547,471.46682.7598.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 820,399.8921,350.20-4.7 %0.0124,916.521,519.8498.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,095.9614,598.00-31.6 %0.06,768.13934.5886.2 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน48,770.1069,200.00-41.9 %0.02,657.11926.3965.1 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,923.96640.0092.8 %5.0846.64242.9171.3 %5.0
รวม 8,838,816 5,917,804 33.05 % 1,399,479 799,115 42.90 %